بدلیل متفاوت بودن سطوح کیفی آموزش در آموزشگاههای مختلف و همچنین تفاوت متدها و منابع آموزشی که در هر آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد، جهت مشخص شدن سطح دانش زبان آموز منطبق با استاندارد بین المللی CEFR، انجام تعیین سطح از الزامات ثبت نام در زبانسرای ملل می باشد که تضمین کننده استمرار یادگیری اثربخش زبان آموزان است.