با توجه به اینکه متقاضی دارای سوابق زبان آموزی در آموزشگاه دیگری بوده است، جهت مشخص شدن دوره مناسب برای ادامه زبان آموزی ایشان نیاز به مشخص شدن سطح دقیق آموزشی متقاضی براساس آزمون تعیین سطح بین المللی CEFR می باشد.

بدلیل متفاوت بودن سطوح کیفی آموزش در آموزشگاههای مختلف و همچنین تفاوت متدها و منابع آموزشی که در هر آموزشگاه مورد استفاده قرار می گیرد، جهت مشخص شدن سطح دانش زبان آموز منطبق با استاندارد بین المللی CEFR، انجام تعیین سطح از الزامات ثبت نام در زبانسرای ملل می باشد که تضمین کننده استمرار یادگیری اثربخش زبان آموزان است.

لطفا جهت ادامه یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید.