آیا متقاضی بین 11 تا 14 سال، سابقه یادگیری زبان انگلیسی بصورت آموزشگاهی داشته است؟

لطفا گزینه مرتبط با سوال فوق را از پایین انتخاب نمائید