شهریه دوره های مکالمه ترمیک انگلیسی کودکان

باتوجه به اینکه زبانسرای ملل وابسته به وزارت آموزش و پرورش می باشد، نرخ شهریه دوره های آموزشی براساس تعرفه دولتی بوده و با توجه به سطح آموزشی، تعداد جلسات و گروهی یا نیمه گروهی بودن دوره های آموزشی متغیر می باشد.

زبان آموزان عزیز مللی، امکان مشاهده مبلغ شهریه دوره های آموزشی را از طریق سامانه جامع زبان آموزان دارند و سایر متقاضیان گرامی نیز می توانند نرخ شهریه را از بخش اداری زبانسرای ملل استعلام نمایند.