جهت انجام آزمون تعیین سطح به صورت حضوری، برای تعیین وقت با شماره تلفن 02636548486 و یا 02636548487 تماس حاصل فرمائید.