در ایام مدارس، برنامه ریزی کلاس های آموزشی به صورتی انجام می شود که به ازای هر دوره، حداقل یک کلاس در شیفت صبح و یک کلاس در شیفت بعدازظهر (توسط یک استاد) برگزار شود تا شرکت در این کلاس ها برای دانش آموزانی که شیفت مدارس ایشان بصورت چرخشی می باشد نیز امکانپذیر باشد.