معمولا برای هر دوره آموزشی گروهی، ساعات مختلفی در شیفت صبح و بعدازظهر تعریف می شود تا امکان ثبت نام برای کلیه زبان آموزان در ساعات متناسب با وقت آزاد ایشان فراهم آید.