جداول قیمت گذاری

صفحه اصلی / جداول قیمت گذاری

حداقل

تومان 40000 .9900
هر ماه
 • درس های خصوصی
 • آخر هفته انگلیسی
 • برنامه شبانه
 • برنامه روزانه
 • برنامه روزمره
انتخاب

بهینه

تومان 5000 .9900
هر ماه
 • درس های خصوصی
 • آخر هفته انگلیسی
 • برنامه شبانه
 • برنامه روزانه
 • برنامه روزمره
انتخاب

حق بیمه

تومان 8000 .9900
هر ماه
 • درس های خصوصی
 • آخر هفته انگلیسی
 • برنامه شبانه
 • برنامه روزانه
 • برنامه روزمره
انتخاب

طلا

تومان 10000 .9900
هر ماه
 • درس های خصوصی
 • آخر هفته انگلیسی
 • برنامه شبانه
 • برنامه روزانه
 • برنامه روزمره
انتخاب